Kontakt
adres: al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków

mgr Piotr Gibas


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 21
telefon: 12 662 42 76
fax: 12 633 62 45

mgr inż. Anna Konik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 59

mgr inż. Daria Okła


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 121a
telefon: 12 662 42 74

mgr Sylwia Potocka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 58

mgr Dominika Sekuła


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 42
telefon: 12 662 48 57

sprawy dot. pomocy materialnej:

pokój 42:

 • mgr inż. Anna Konik - e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
 • mgr Sylwia Potocka - e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
 • mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl

sprawy dot. osób niepełnosprawnych

pokój 121A:

 • mgr inż. Daria Okła - e-mail: daria.okla@urk.edu.pl

 


W zakresie pomocy materialnej i spraw studenckich do zadań Biura Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego i jego bieżąca analiza w zakresie funduszu stypendialnego;
 2. przygotowane i wydawanie decyzji dotyczących przyznanej pomocy materialnej studentom i doktorantom;
 3. przygotowywanie i przedkładanie nadzorującemu Prorektorowi do zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów dotyczących gospodarki funduszem stypendialnym;
 4. opracowywanie zbiorczej deklaracji ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów.

W zakresie spraw osób z niepełnosprawnościami do zadań Biura należy:

 1. przygotowywanie i przedkładanie nadzorującemu Prorektorowi do zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów dotyczących gospodarki funduszem przeznaczonym na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością warunków do przyjmowania na studia oraz pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;
 2. diagnozowanie potrzeb studentów, doktorantów i pracowników prowadzących działalność naukową z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej;
 3. przedstawianie osobom z niepełnosprawnością informacji o przysługujących im świadczeniach czy też uprawnieniach;
 4. inicjowanie i nadzór nad przedsięwzięciami z zakresu tworzenia odpowiednich warunków umożliwiających kontynuowanie kształcenia przez osoby z niepełnosprawnością.

W zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń wspomagających proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających studentom, doktorantom i pracownikom prowadzącym działalność naukową właściwą orientację przestrzenną na terenie Uczelni oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się technologiami asystującymi, a także poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych, Biuro współpracuje z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego.

Biuro prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych studentów.

Biuro koordynuje kwaterowanie studentów i doktorantów w domach studenckich oraz weryfikuje poprawność rozliczenia kosztów Zespołu Domów Studenckich.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK